راهنمای شروع سریع سایت ساز 1.8برای یادگیری و تا تغییر در هر قسمت از سایت لطفا بر روی همان قسمت کلیک نمایید.

هر قسمت از تصویر زیر در قسمت مدیریت سایت ساز تنظیمات مربوط به خود را دارد و در سایت ساز کنترل نامیده می شود.