"کاربران ما"

برای ورود به سایت نام کاربری و رمز عبور سایت خود را وارد نمایی سپس بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

مانند تصویر زیر بر روی کلمه "مدیر" کلیک نمایید.

برای حذف کردن قسمت کاربران از سایت بر روی "کنترلهای اصلی" کلیک نمایید.

با برداشتن تیک مربوط به کنترل کاربران ما این قسمت به طور کلی از تمامی صفحات سایت حذف خواهد شد.
نکته : با تغییر نام کنترل ها در این قسمت نام آن ها بر روی سایت نیز تغییر خواهد کرد.